תחביר

נושא ונשוא
פעילות LERGO

משחק תחביר ושם המספר

לטיול יצאנו - מט"ח

תחביר

מילות שאלה דיבור ישיר ודיבור עקיף

ניתוח חלקי משפט
פעילות LERGO

תרגול בסיסי 1

פעילות מט"ח

ךחלי

ךלחך

תרגול בלשון